cropped-Insidico-Logo-bijela-pozadina.png

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Insidico d.o.o., Vijenac Petrove gore 14, Osijek, OIB: 56055424845 (dalje: Insidico)  nositelj je autorskog prava i izvornog koda aplikacije Insidico (dalje: Aplikacija), povezane Internet stranice https://insidico.com/ kao i svih prava i ovlaštenja intelektualnog vlasništva povezana s Aplikacijom  (uključujući tekst, slike, fotografije, animacije, videozapise, audiozapise, glazbu, tekstove, programe uključene u softver i sl.), priloženim tiskanim materijalom te svim kopijama proizvoda. 

 

Značenja korištenih pojmova 

”Opći uvjeti“ označavaju ove opće uvjete poslovanja i sve njegove buduće izmjene i dopune te kao takvi dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru. 

„Aplikacija“ označava računalni program, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, čiji je vlasnik Insidico i ima ga pravo učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično i bez obzira na pravnu osnovu) u svrhu jednostavnijeg poslovanja građevinskih tvrtki. 

“Standardna verzija Aplikacije” podrazumijeva Aplikaciju koja uključuje funkcionalnosti koje Izdavatelj licence definira kao standardne. 

“Programska greška/greška” podrazumijeva grešku, otkazivanje ili drugi neočekivani rad Aplikacije koji se očituje kao ponovljiv nepravilan rezultat, odnosno kao nepredviđeno ponašanje sustava (prespori rad, otkazivanje itd.). 

“Korisnički portal” predstavlja portal dostupan na internetskoj stranici Izdavatelja licence. Putem navedenog portala Korisnici predaju zahtjeve, pristupaju obavijestima i novim standardnim verzijama Aplikacije te potvrđuju dokumente vezane na rad s Aplikacijom za vrijeme i nakon implementacije.   

“Ponuda” predstavlja dokument koji priprema Izdavatelj licence i potvrđuje Stjecatelj licence, a sadrži podatke o broju licenci, naručenim softverskim modulima, iznosu naknade za licence, iznosu za održavanje i/ili najam, eventualnim uslugama i cijeni usluga, uvjetima plaćanja i ostalim eventualnim dogovorima povezanim s korištenjem Aplikacije i sastavni je dio ugovora. Ponuda se smatra potvrđenom ukoliko se pismeno ili elektronički ovjeri. 

“Licenca” je pravo na korištenje Aplikacije za jednog istodobnog korisnika ovisno o ograničenjima, što određuje Vrsta licence i ovi Opći uvjeti. Predstavlja neisključivo i neprenosivo pravo na korištenje Aplikacije. 

“Vrsta licence” je definirani skup funkcija aplikacije i/ili broj istovremenih korisnika. 

“Broj istovremenih pristupa” podrazumijeva broj Korisnika koji u određenom trenutku mogu pristupiti Aplikaciji. 

“Izdavatelj licence” označava pružatelja usluge – Insidico d.o.o. 

“Stjecatelj licence” predstavlja osobu na koju je preneseno pravo na korištenje Aplikacije, kojoj je Izdavatelj licence omogućio Licencu, odnosno korištenje Aplikacije i koja pristupa Aplikaciji u skladu s ovim Općim uvjetima. 

“Platitelj” je poslovni subjekt, koji zaključi Ugovor o licenci i obvezuje se plaćati mjesečnu naknadu. 

“Korisnik“ označava osobu koja se, putem korisničkog imena i lozinke ili drugim načinom propisanim Općim uvjetima, kod i za Stjecatelja licence neposredno koristi licencom te registrira za korištenje Aplikacije u svrhu jednostavnijeg obavljanja svoje djelatnosti i za nju vrijede obveze iz ugovora i ovih uvjeta, uključujući obvezu zaštite povjerljivosti podataka. 

“Radno vrijeme Izdavatelja licence” svaki je radni dan između 8h i 16h 

 

Opći uvjeti   

Opći uvjeti reguliraju opseg autorskih prava, uvjete korištenja Aplikacije te prava i obveze koja proizlaze iz poslovnog odnosa Izdavatelja licence i Stjecatelja licence, bilo da se radi o korištenju uz naknadu ili o besplatnom korištenju.  

Poslovni odnos s Izdavateljem licence ostvaren je narudžbom, kupnjom i/ili prvim korištenjem Aplikacije te se na isti primjenjuju Opći uvjeti.  

Obje strane dužne su pridržavati se Općih uvjeta za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, odnosno od registracije na Aplikaciji i prihvaćanja Općih uvjeta do deaktivacije korisničkog računa (profila) Korisnika. 

Ukoliko je pojedina odredba poslovnog odnosa individualnim ugovornom odredbom uređena drukčije nego u Općim uvjetima, vrijedit će individualno ugovorene odredbe. Za valjanost individualno ugovorenih odredbi potreban je pisani oblik potpisan od strane ovlaštene osobe. Izjave Izdavatelja licence koje odstupaju od navedenog oblika (uključujući elektroničku poštu) ne smatraju se obvezujućima. 

Prije prvog korištenja Aplikacije Korisnik je dužan provesti postupak registracije, u kojem se identificira, kreira i prihvaća Opće uvjete. Prihvaćajući Opće uvjete, smatrat će se da ih je Stjecatelj licence pročitao, razumio te da pristaje na sve u njima sadržane odredbe. Također, Korisnik potvrđuje da je registraciju i prihvaćanje Općih uvjeta učinila odgovorna osoba u pravnoj osobi, te Izdavatelj licence ne može odgovarati u slučaju manipulacije od strane Korisnika. 

Ukoliko Stjecatelj licence ima vlastite opće uvjete poslovanja, svojim korištenjem usluga Izdavatelja licence potvrđuje da se na ugovorni odnos između njega i Izdavatelja licence primjenjuju isključivo ovi Opći uvjeti. Eventualno postojeći opći uvjeti poslovanja Stjecatelja licence primijenit će se isključivo ukoliko Izdavatelj to pisanim putem izričito prihvati. Bez obzira na možebitne kontradiktornosti ili moguća eventualna naknadna upućivanja na druge uvjete, smatra se kako je ova strana koja je uputila na opće uvjete. 

Izdavatelj licence ima pravo jednostrano mijenjati sve odredbe Općih uvjeta o čemu će Stjecatelj licence biti obaviješten elektroničkim putem u roku od 30 dana od dana izmijene. Stjecatelj licence može deaktivirati profil i prestati koristiti Aplikaciju ukoliko se s njima ne slaže, poštujući odredbe ovih Općih uvjeta. 

Izmjena se smatra prihvaćenom i obvezujućom, ukoliko nije prigovorio u roku od 8 dana od izmjene, ukoliko je korisnik izmjenu izričito prihvatio ili ukoliko nakon primanja obavijesti o promjeni Općih uvjeta Stjecatelj licence nastavi s korištenjem Aplikacije. 

Davatelj licence dužan je Stjecatelju licence u roku od 5 radnih dana od isplate naknade omogućiti registraciju, odnosno korištenje Aplikacije i svih njenih funkcija. 

Osim Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se i aktualni cjenici Izdavatelja licence (dostupni na https://insidico.com/) te ostale eventualno postojeće individualno ugovorene odredbe. 

Trajanje ugovora 

Trajanje ugovora utvrđeno je svakim pojedinim ugovorom sklopljen sa Stjecateljem licence. Ukoliko takvi rokovi nisu ugovorom utvrđeni, smatra se kako su ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme. 

Izdavatelj licence i Stjecatelj licence zadržavaju pravo jednostrano raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno uz pisanu obavijesti dostavljenu najmanje 15 dana unaprijed. 

Ukoliko je Stjecatelj licence sam otkazao Ugovor ili je do raskida ugovora došlo njegovom krivnjom nema pravo na povrat ranije isplaćene naknade, a u cijelosti, po raskidu, plaća obračunate naknade za svo razdoblje korištenja aplikacije sve do trajnog brisanja korisničkog računa.  

Ukoliko nijedna ugovorna strana ne otkaže ugovor po isteku ugovorenog razdoblja, uz uvjet dostave pisane obavijesti u roku od najkasnije 30 dana prije predviđenog isteka, ugovor se produljuje za vrijeme na koje je prvotno sklopljen. 

Zahtjev za raskidom se dostavlja u pisanom obliku ili preko platforme Izdavatelja licence putem ovlaštenog administratora korisnika. 

Stjecatelj licence ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.  

Stjecatelj licence zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljen na određeno, to ostvaruje pisanom obavijesti ili popunjavanjem obrasca koji se nalazi unutar Aplikacije. Pisana obavijest dostavlja se najranije 30 dana unaprijed. U tom slučaju Stjecatelj licence biti će dužan, po raskidu, platiti Izdavatelju licence preostali dio naknade odjednom u cijelosti. 

Izdavatelj licence ima pravo s trenutačnim učinkom jednostrano raskinuti ugovor ako Stjecatelj licence/Korisnik krši odredbe Općih uvjeta, odnosno uvjete pojedinačnog ugovora, jednako vrijedi i za Stjecatelja licence. 

Izdavatelj licence, naročito u sljedećim situacijama, s trenutačnim učinkom, može izvanredno raskinut ugovor: 

Stjecatelj licence je pružio netočne ili nepotpune podatke ili nije pružio o njima potrebne dokaze. 

Stjecatelj licence kasni s plaćanjem 60 dana. Nije potrebno određivanje dodatnog roka. 

Postoji opravdana sumnja u zlouporabu Aplikacije. 

U navedenim slučajevima Stjecatelj licence obvezan je Izdavatelju licence isplatiti, po raskidu, preostali dio naknade u cijelosti te naknaditi sve u vezi s tim nastale troškove te naknaditi štetu. 

Stjecatelj licence obvezuje se prije isteka ugovora pravodobno izraditi sigurnosne kopije svojih podataka. 

Po isteku od 7 dana nakon isteka ugovora Stjecatelj licence više nema pristup svojim podacima i smatra se da je korisnički račun trajno brisan. 

Svi rokovi određeni Općim uvjetima i posebnim pogodbama, ukoliko drugačije nije izričito navedeno, počinju teći danom stupanja u poslovni odnos s Izdavateljem aplikacije. 

Eventualno postojeća potraživanja dospijevaju po raskidu Ugovora. 

Prava intelektualnog vlasništva i povjerljivost 

Izdavatelj licence ne prodaje programske pakete već ih daje na korištenje (licenca). Sva zaštitna prava koja se tiču Aplikacije ostaju u vlasništvu Izdavatelja licence. Stjecatelj licence korištenjem Aplikacije ne stječe nikakva prava na aplikaciji, poglavito ne stječe prava intelektualnog vlasništva, patentna prava, prava žiga i/ili ostala autorska prava. 

Aplikacija je zaštićena zakonima koji štite intelektualno vlasništvo, uključujući važeći Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o industrijskom dizajnu, Kazneni zakon i međunarodne ugovore i konvencije na području intelektualnog vlasništva koji vrijede na području Republike Hrvatske. 

Komponente Aplikacije ne smiju se odvajati i koristiti odvojeno, jednako tako nije dopušteno mijenjati ili odstranjivati oznake autorskih prava, poslovne tajne, zaštićene robne marke i vlasničke ili druge pravne oznake koje sadrži Aplikacija. 

Internetski resursi (multimedijski sadržaji, podatci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice…) objavljeni na Aplikaciji autorska su djela i predmet zaštite autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez odobrenja Izdavatelja aplikacije u pisanom obliku reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje…), priopćavanje ili prerada internetskog resursa koji je objavljen na Mobilnoj aplikaciji. Aplikacija je dostupna na platformama “Google Trgovina Play” za Android uređaje i “App Store” za Apple uređaje. 

Stjecatelj licence i Korisnik se korištenjem Aplikacije slažu da ideje i na temelju njih implementirana programska rješenja predstavljaju povjerljive podatke i poslovnu tajnu Izdavatelja licence, iz tog razloga se obvezuju da će te podatke tretirati kao povjerljive i da ih nikako neće otkrivati trećim osobama, osim u slučaju kad to zahtijeva zakon ili odluka nadležnog suda. Također, Stjecatelj licence se obvezuje pobrinuti se za to da se svi njegovi zaposlenici ili ostale treće osobe koje je angažirao pridržavaju Općih uvjeta. 

U smislu zakonskih odredbi o zaštiti podataka Stjecatelj licence smatra se voditeljem obrade podataka, a Izdavatelj licence izvršiteljem obrade podataka. U te svrhe sklopit će se poseban ugovor o obradi podataka. Ukoliko se takav ugovor o obradi podataka ne sklopi, primjenjuje se standardni ugovor o obradi podataka Insidico-a. 

Stjecatelj licence, kao voditelj obrade podataka isključivo je odgovoran za pridržavanje odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti podataka. Ukoliko Korisnik u okviru korištenja Aplikacije obrađuje osobne podatke (npr. unosi, obrađuje, pohranjuje osobne podatke ili ih prosljeđuje Izdavatelju licence, Stjecatelj licence jamči da je za navedeno ovlašten sukladno važećim pravnim propisima o zaštiti podataka. 

Izdavatelj licence obvezuje se pružati zaštitu svih osobnih podataka interesenata i kupaca prema važećim zakonskim odredbama. Podatci će se koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonskim odredbama i direktivama o zaštiti osobnih podataka. Svi osobni podatci strogo su čuvani i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla.  Osobni podatci čuvaju se do kad je to potrebno u skladu sa zakonskim propisima, do kad postoji potreba informiranja Korisnika ili do otkazivanja od strane Korisnika. 

 

Uvjeti korištenja i plaćanje 

Korisnik može koristiti aplikaciju isključivo na način propisan Općim uvjetima i zakonskim odredbama. 

Korištenje Aplikacije, ukoliko individualnom ugovornom odredbom nije drugačije određeno, se naplaćuje. Svi iznosi iskazani su (ukoliko nije drugačije navedeno) bez poreza na dodanu vrijednost i bez ostalih davanja. Naknade za korištenje, u pravilu, se unaprijed obračunavaju za tekući mjesec.   

Mjesečna naknada je određena cjenikom, kojeg je odredio Izdavatelj licence. Izdavatelj licence ovlašten je jednostrano povećati cijenu Aplikacije, o čemu će pravodobno obavijestiti korisnika, ali najkasnije 30 dana unaprijed. Promjena cijene primjenjuje se od početka sljedećeg obračunskog razdoblja.

Cijene se, u pravilu, uz osnovni iznos mjesečne naknade od 100,00€ (s uračunatim PDV-om), određuju i mijenjaju prema broju zaposlenih u obračunskom razdoblju (1 mjesec), u pravilu 1 zaposlenik = 10,00€ (s uračunatim PDV-om).

Broj zaposlenih utvrđuje se prema broju unesenih zaposlenih unutar Aplikacije.

Za korištenje licence Stjecatelj licence, odnosno Platitelj obvezan je plaćati mjesečnu, polugodišnju ili godišnju naknadu. Sva plaćanja dospijevaju na plaćanje u roku od 8 dana od izdavanja računa, ako na računu nije navedeno drukčije. Korisnik snosi sve bankovne naknade i troškove koji nastanu u okviru bankovne doznake. 

Računi se smatraju prihvaćenima, ukoliko Korisnik nije u roku od 8 dana od izdavanja računa pisanim putem uložio prigovor. 

Ukoliko Platitelj kasni više od 30 dana s plaćanjem dospjele obveze, Izdavatelj licence može onemogućit korištenje licence bilo Platitelja bilo Korisnika. U tom slučaju Korisnik se ne može služiti Aplikacijom koju je koristio na osnovi licence Platitelja. Izdavatelj licence omogućit će ponovno korištenje licence Platitelja, nakon što Platitelj podmiri dospjele obveze i plati uslugu ponovne aktivacije licence koja se obračunava po cjeniku. 

Ukoliko Platitelj kasni s plaćanjem, na dospjeli iznos zaračunat će mu se zakonske zatezne kamate kao i svi troškove koji u svezi s tim nastanu. U slučaju nepravovremenih plaćanja obveza, Izdavatelj licence rasporedit će zakašnjela plaćanja na način da prvotno pokrije troškove naplate, a zatim zatezne kamate te konačnu glavnicu. 

Ukoliko Stjecatelj licence prigovara na naplaćeni iznos, dužan je nesporni dio platiti u naznačenom roku, a za sporni dio mora podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana od primitka računa. 

U slučaju ponovnog sklapanja ugovora licenci nakon prethodnog raskida, Izdavatelj licence zadržava pravo na ponovnu naplatu naknade za licencu i održavanje i/ili najam prema važećem cjeniku. 

Izdavatelj licence Stjecatelju licence daje ograničeno pravo korištenja Aplikacije i potrebnu korisničku dokumentaciju, odnosno pristupne podatke. Stjecatelj licence i Korisnik obvezuju se svoje pristupne podatke za korištenje Aplikacije čuvati na sigurnom mjestu i trećim osobama onemogućiti pristup tim podacima. 

Pravo pristupa i korištenja Aplikacije ima isključivo Stjecatelj licence, odnosno Korisnik aplikacije. Aplikaciju je dopušteno koristiti isključivo u ime Stjecatelja licence i u svrhu kojoj je Aplikacija namijenjena. Aplikacijom će se Stjecatelj licence i Korisnik služit u skladu s njenom namjenom. Stjecatelj licence i Korisnik Aplikaciju neće zloporabiti, a naročito ju neće koristiti za pohranu ili širenje protuzakonitih sadržaja. Stjecatelj licence i Korisnik smiju koristiti Aplikaciju isključivo za vlastite potrebe Stjecatelja licence te ga ne smiju uz plaćanje ili besplatno posuđivati ili davati u najam trećim osobama i/ili prava iz ugovora na bilo koji način prenijeti na treću osobu. Stjecatelj licence i Korisnik ne smiju podatke dobivene korištenjem Aplikacije ni u kakvom obliku besplatno ili uz plaćanje pružati trećim korisnicima.  

Stjecatelj licence dužan je podnijeti Izdavatelju licence mjesečno izvješće o opsegu iskorištavanja.  

Također, Stjecatelj licence i Korisnik neće koristiti tehničke uređaje, softverske sustave niti podatke koji bi mogli ugroziti funkcioniranje Aplikacije. Stjecatelju licence i Korisniku nije dozvoljeno da samostalno ili putem trećih osoba izvrši promjene na Aplikaciji.  

Neovlašteno korištenje Aplikacije ili korištenje suprotno Općim uvjetima predstavlja kršenje autorskih prava Izdavatelja licence. Za slučaj korištenja Aplikacije suprotno njenoj namjeni Davatelj licence zadržava pravo jednostrano raskinut Ugovor bez otkaznog roka. 

Ukoliko Stjecatelj licence i Korisnik prekrše Opće uvjete ili eventualno postojeće individualne dogovore, Izdavatelj licence može Stjecatelju licence i Korisniku onemogućiti pristup Aplikaciji. U tom je slučaju, neovisno o deaktivaciji, Stjecatelj licence i Korisnik i dalje obvezan sukladno Općim uvjetima i individualnom dogovoru plaćati naknadu za korištenje te se obvezuje u tom slučaju Izdavatelju licence nadoknaditi i sve troškove koji su nastali deaktiviranjem korisničkog računa. 

U slučaju kršenja gore navedenih zabrana Stjecatelj licence je dužan Izdavatelju licence, na njegov zahtjev, isplatiti odštetu u visini deseterostruke vrijednosti otuđene Aplikacije na dan utvrđivanja.  

Kako bi se osiguralo  pridržavanje obveza Stjecatelja licence i Korisnika eventualnog individualnog dogovora i Općih uvjeta, Izdavatelju licence dopuštena je, bez prethodne obveze obavještavanja Stjecatelj licence, provjera koristi li Stjecatelj licence Aplikaciju sukladno Općim uvjetima i/ili eventualnog individualnog dogovora, uključujući nadzor istovremenog pristupa korisnika Aplikaciji. Za omogućavanje te provjere Stjecatelj licence mora u svojem informacijskom sustavu omogućiti Izdavatelju licence elektronički prijenos informacija o broju korisnika i istovremenim pristupima. U slučaju da Izdavatelj licence na temelju obrade podataka o broju i vremenu pristupa utvrdi da Aplikacija istovremeno koristi više korisnika nego što Stjecatelj licence ima licenca, Izdavatelj licence ima pravo Stjecatelju licence naplatiti naknadu za licencu i održavanje na temelju stvarnog broja zabilježenih pristupa pojedinomu aplikacijskom modulu od dana kad je utvrđena neusklađenost licenca. 

Stjecatelj licence, prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom upućuje Izdavatelju licence putem prigovori@insidico.com. Izdavatelj licence na pisani prigovor odgovara najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pismenog prigovora. 

 

Usluge Insidico-a 

Usluge podrazumijevaju usluge edukacije, usluge savjetovanja i/ili uslugu održavanja.. 

Izdavatelj licence omogućuje usluge besplatne edukacije koje podrazumijevaju početno uvođenje u korištenje Aplikacije te sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno služenje Aplikacijom. 

Izdavatelj licence omogućuje usluge savjetovanja koje podrazumijevaju plaćene usluge koje izvan ugovora Izdavatelj licence osigurava Stjecatelju licence i naplaćuju se uz naknadu za licencu i usluge održavanja. Te usluge obuhvaćaju primjerice otklanjanje grešaka i kvarova koji nastanu krivnjom korisnika ili nepravilnim korištenjem Aplikacije, dodatno educiranje i popunjavanje znanja u pogledu korištenja programa ili zakonskih izmjena, opće savjetovanje o primjerenosti i kompatibilnosti računalnih sustava kod korisnika,  namjenske dopune programskog rješenja te druge usluge. 

Izdavatelj licence zadržava pravo Stjecatelju licence naplatiti naknadu troškova koji su nastali u vezi s obavljenom uslugom (smještaj, dnevnice, putni troškovi) i koji su sukladno važećim poreznim odredbama definirani kao naknada troškova povezanih s poslom i ne ulaze u poreznu osnovicu. 

 

Usluge održavanja 

Izdavatelj licence dužan je učinit sve što je u njegovoj moći kako bi Aplikacija radila u punoj funkcionalnosti. 

Izdavatelj licence pruža korisničku pomoć Korisnicima Stjecatelja licence prema uvjetima ugovora o licenci. 

Izdavatelj licence obavijestiti će Stjecatelja licence o ažuriranju Aplikacije i dati mu na raspolaganje nove standardne verzije Aplikacije. 

Izdavatelj licence prilagodit će – ukoliko je to moguće – dorađene programe i posebne programske module, koji su dorađeni, prilagođeni i/ili napravljeni isključivo po želji Stjecatelja licence, uz plaćanje, specifičnim zahtjevima Stjecatelja licence te novim zakonskim odredbama, ukoliko će takve dopune biti u skladu sa strategijom razvoja proizvoda. 

Izdavatelj licence dužan je pratiti zakone i zakonske izmjene te u najkraćim mogućim rokovima prilagođavati Aplikaciju propisima i zakonima obaveznim za opće poslovanje Stjecatelja licence. 

Usluge održavanja za Stjecatelja licence koji ima sklopljen ugovor o održavanju Aplikacije, obuhvaćaju sljedeće usluge: omogućavanje ažuriranja novih standardnih verzija za vrijeme trajanja ugovora, online pomoć korisnicima putem korisničkog portala u dogovorenom opsegu, povezana s radom na Aplikaciji, otklanjanje grešaka ažuriranje Aplikacije u skladu sa zakonskim izmjenama. 

Usklađivanje Aplikacije sa zakonskim izmjenama podrazumijeva izmjenu jedne ili više postojećih funkcija Aplikacije sukladno zakonskom izmjenom. Ukoliko zakonska izmjena uvodi, odnosno zahtijeva novu funkcionalnost, odnosno rješenje koje Aplikacija ne sadrži na dan objave zakonske izmjene, eventualno usklađivanje Aplikacije s takvom zakonskom izmjenom nije uključeno u usluge održavanja, a o njemu strane mogu zasebno dogovorit. 

Za usluge koje Izdavatelj licence na zahtjev Stjecatelja licence izvrši izvan okvira radnog vremena, cijena usluge povećava se u skladu s cjenikom. Usluga će se obaviti samo ukoliko Izdavatelj licence ima za to slobodne kapacitete i mogućnosti za izvršenje.  

Stanje pripravnosti posebno se plaća sukladno cjenikom, Stjecatelj licence mora ga naručiti barem 3 dana unaprijed i pritom navodi željene sate (od – do) kada želi da savjetnik bude na raspolaganju 

Za slučaj pomoći izvan dogovorenog opsega definiranog individualnim dogovorom, pomoć se naplaćuje prema važećem cjeniku, osim ukoliko je drukčije dogovoreno. 

 

Otklanjanje grešaka 

Stjecatelj licence, odnosno Korisnik o pretpostavljenoj neusklađenosti s predviđenim radom obavijestit će Izdavatelja licence putem zahtjeva za pomoć na internetskom portalu, osim ukoliko je ponudom dogovoreno drukčije. 

Sukladno opisu pretpostavljene neusklađenosti i ostalih, Izdavatelju licence poznatih okolnosti, Izdavatelj licence prvotno će provesti analizu i za slučaj da se radi o greški, odredit će stupanj prioriteta greške i to kao jednu od sljedećih kategorija niska, srednja, visoka, kritična. 

Kod definiranja greške Izdavatelj licence uzima u obzir sljedeće kriterije: 

 

NISKA: 

Greška ne utječe na rad Aplikacije i na poslovanje, uglavnom estetske greške na korisničkom sučelju, kao što su pravopisne greške, poravnanja, boja, font itd. 

SREDNJA: 

Greška ne utječe na poslovanje ili na funkcionalnu vrijednost Aplikacije, rad Aplikacije nije u potpunosti sukladan očekivanjima, ali je dostupno prihvatljivo alternativno rješenje.  

VISOKA: 

Grešku je uočio veći broj Korisnika, Aplikacija se može koristiti, ali je korištenje ograničeno; netočni ili dezinformirajući interni ispisi ili prikazi podataka. 

KRITIČNA: 

Greška može dovesti do poslovne štete, za grešku nema alternativnog rješenja, Aplikacija može uzrokovati štetu na podatcima, Aplikacija ili neka često korištena funkcija ne radi. 

 

Izdavatelj licence određuje prioritet otklanjanja grešaka sukladno vlastitoj stručnoj procjeni. Kritične greške imaju prednost pred ostalim razvojnim radovima. Greške visokog stupnja prioriteta po svoj će se prilici uključiti u prvu sljedeću razvojnu iteraciju. Greške srednjeg i niskog stupnja prioriteta stavljaju se u razvojni red čekanja s obzirom na prioritet – u usporedbi s ostalim sadržajnim nalozima i nalozima za otklanjanje grešaka. Nakon otklanjanja kritične greške i testiranja, Izdavatelj licence objavit će ažuriranu verziju Aplikacije. 

Izdavatelj licence će najkasnije u roku od 24h od primitka obavijesti o postojanju greške Stjecatelju odgovoriti, klasificirat grešku te otvoriti nalog za otklanjanje greške.  

Predviđeni rok za otklanjanje kritične greške na produkcijskom okružju traje do 5 radnih dana od otvaranja naloga za otklanjanje greške, ukoliko su osigurane sve potrebne informacije i ukoliko se greška može reproducirati i ukoliko su osigurani ljudski potencijali i u produkcijskom okružju Stjecatelja licence. 

Izdavatelj licence obavještava Stjecatelja licence o otklanjanju grešaka (kritičnih, visokih) standardnim komunikacijskim kanalima. 

Izdavatelj licence zadržava pravo na izmjene vremena odziva za rješavanje grešaka u slučaju izmijenjenih uvjeta poslovanja, više sile ili izvanrednih okolnosti. 

 

Odgovornost 

Izdavatelj licence ne odgovora za točnost i zakonitost podataka unesenih u Aplikaciju od strane Stjecatelja licence, odnosno Korisnika. Unos podataka potrebnih podataka dostupan je bez ograničenja 24 sata svaki dan, a za unos podataka i njihovu točnost odgovoran je isključivo Stjecatelj licence, odnosno Korisnik. 

Izdavatelj licence ne preuzima odgovornost za eventualnu posrednu ili neposrednu štetu (uključujući štetu zbog izmakle koristi, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili drugu materijalnu štetu) koja nastane zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja cijele ili dijela Aplikacije, odnosno podataka koje sadrži Aplikacija. 

Izdavatelj licence ne preuzima odgovornost za točnost i ažurnost podataka koje je dobio iz javnih evidencija. 

Izdavatelj licence ne preuzima odgovornost za eventualne prijenose računalnih virusa i ostalih štetnih programa, zlouporabu ili krađu identiteta Korisnika ili greške u internetskoj vezi i sl. 

Korisnik koji namjerava donijeti poslovnu odluku na temelju korištenja Aplikacije ili podataka sadržanih u Aplikaciji trebao bi prije svake takve odluke dobro provjeriti podatke, pravilno ih procijeniti i savjetovati se sa stručnjakom. Izdavatelj za poslovne odluke donesene na temelju korištenja Aplikacije ili podataka sadržanih u Aplikaciji ne odgovara. 

Izdavatelj licence ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilnog postupanja s Aplikacijom, neposrednih intervencija u bazu podataka i mijenjanja strukture i sadržaja podataka koje obavi Stjecatelj licence ili druge osobe koje obavljaju usluge u ime Stjecatelja licence i obavljene su alatom koji nije odgovarajuća standardna verzija Aplikacije. 

Izdavatelj licence ne preuzima odgovornost za nefunkcioniranje Aplikacije zbog promjena na strani 3. osoba na koje se Aplikacija oslanja u svom funkcioniranju. 

Odgovornost Izdavatelja licence za eventualnu štetu nastalu pružanjem usluga za usluge održavanja ograničava se na iznos trostrukog mjesečnog održavanja Aplikacije, a za ostale usluge ograničava se na jednokratni iznos plaćanja koje je za pojedinu vrstu usluge Stjecatelj licence platio Izdavatelju licence. 

 

Stupanje na snagu 

Opći uvjeti stupaju na snagu: za sve novosklopljene ugovore – na dan objave na internetskim stranicama, za sve ugovore sklopljene prije dana objave ovih uvjeta – 30 dana nakon dana objave na internetskim stranicama. 

Na taj datum prestaju važiti prethodno važeći opći uvjeti povezani s korištenjem Aplikacije. 

 

 

 

Ostale odredbe 

Svaka obavijest ili poruka koju je potrebno poslati na poslovnu adresu Stjecatelja licence smatrat će se primljenom: ukoliko je dostavljena osobno ili putem pošte ili e-maila ili objavljena na internetskoj stranici. 

Svaka pojedina odredba Općih uvjeta odvojiva je i neovisna u odnosu na ostale. Ukoliko bi se za neku od odredbi Općih uvjeta naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe. Opći uvjeti u cjelini ostaju valjani s time da se strane obvezuju da će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna. Takva odredba mora se tumačiti na način kao da je zamjenska odredba sadržana od kada je ništetna odredba stupila na snagu. 

Stjecatelj licence prihvaća da ga Izdavatelj licence javno može navesti u svojim referencama. Izdavatelj licence će prije objave o tome pravovremeno, obavijestiti Stjecatelja licence. 

Isključuje se primjena instituta prekomjernog oštećenja (laesio enormis). 

Isključuje se prijeboj s eventualnim potraživanjima koja Stjecatelj licence ima prema Izdavatelju licence. Osim toga, isključeno je i pravo zadržanja Stjecatelju licence. 

Izdavatelj licence zadržava pravo na naplatu dodatnih usluga zbog izmijenjenih Općih uvjeta. 

Za sve ono što nije regulirano Općim uvjetima ili poslovnim odnosom primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima te drugi važeći propisi Republike Hrvatske. 

U slučaju spora strane ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.      

 

 

Registracija

Nakon unosa podatka kontaktirat ćemo Vas kako bismo kreirali Vaš Insidico korisnički račun.